1. Společnost Petr Kožený s.r.o., IČ 25631039 se sídlem Švermovská 32
    Brandýsek, okres Kladno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56354 zpracovává v případě podání nabídek, obchodní sdělení, uzavírání smluv, objednávek, plnění závazků a dalšího v rámci své činnosti – pro poskytování služeb (např. žádost o zhotovení vodovodní nebo kanalizační přípojky, uzavření smlouvy o dodávce pitné vody nebo o odvádění odpadních vod, fakturaci vodného a stočného, práce na přípojkách a další) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, následující osobní údaje:   jméno, příjmení, email, telefonní kontakt, adresu, datum narození, číslo bankovního účtu, adresa odběrného místa, množství dodané vody nebo odvedených odpadních vod, parcelní číslo, katastrální území, vlastnictví pozemku, stavby nebo přípojky, cookies z webových stránek  a další .

 

  1. Osobní údaje je nutné zpracovat pro výše uvedené účely, především zpracování nabídek, uzavírání a plnění smluv, závazků, zákonné povinnosti .  Tyto osobní údaje budou společností Petr Kožený s.r.o.zpracovávány po dobu5 let. 

 

  1. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Petr Kožený s.r.o. tedy správcem osobních údajů, jejími zaměstnanci, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: obce, provozovatelé inženýrských sítí pro plnění své činnosti, orgány státní správy.

 

  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo: požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Brandýsku dne 25.5.2018

upraveno dne 1.8.2019